การติดต่อ

โทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 7203 ,7500-4  อีเมล patsadu@pcru.ac.th

นส.สุภารัตน์ หอยสังข์

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

โทรศัพท์ 056-717-100
ต่อ 7501

นส.เบญจภัทร์ อุปรัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 056-717-100
ต่อ 7502

นางวรัญญา หมวกน่วม

นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ 056-717-100
ต่อ 7203

นส.สินนภา มามั่ง

นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ 056-717-100
ต่อ 7503

นายณัฐพงษ์ อุตตโม

นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ 056-717-100
ต่อ 7504

นส.เกวลี น้อมเศียร

นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ 056-717-100
ต่อ 7500